วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "Open​ house​ เปิดบ้านจักรีรัช 2020"

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช มีความเชื่อว่าวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง วิทยาลัยจึงมุ่งที่จะผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล ส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องและภูมิปัญญาไทยเพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะเชิงวิชาชีพ ดำรงความเป็นไทย ยึดมั่นใน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถให้การดูแลอย่างเอื้ออาทร คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน ในการสร้างสุขภาพให้เกิดสุขภาวะ แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน

ทั้งนี้ ทางวิทยาลัยฯ ขอเชิญนักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจเรียนพยาบาลเข้าร่วมงาน "Open​ house​ เปิดบ้านจักรีรัช 2020" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ทั้งนี้ หากท่านไหนต้องการเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ตั้งแต่วันนี้ - 10 มกราคม 2563

ลงทะเบียน shorturl.at/iy278

ภายในงานจะมีกิจกรรมากมาย อาทิเช่น ชมบูธและบรรยายหลักสูตร / ชมอาคารสถานที่และห้องเรียน / พูดคุยและฟังประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วจักรีรัช รวมถึงกิจกรรมชิงรางวัลต่าง ๆ มากมายเป็นต้น

Loading...
Loading...
ราชบุรีมีดี
จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแผร่ , รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี สามารถส่งข้อมูลได้ทาง rbmeedee@gmail.com