ศรีสุวรรณ นำคนเหม็นขี้ไก่ ฟ้องศาลปกครองระงับฟาร์มไก่รางบัว

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้นำชาวตำบลรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เดินทางมายื่นฟ้องนายก อบต.รางบัว และปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ฐานใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เหตุเนื่องจากมีนายทุนใหญ่เข้ามาดำเนินการตั้งฟาร์มเลี้ยงไก่ในพื้นที่ โดยที่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 2 หมู่ 11 หมู่ 12 ต.รางบัว และหมู่ 10 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรีไม่เห็นชอบด้วย ในการจัดประชุมประชาคม และก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหาย

โดยที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว กลับอนุญาตให้นายทุนดังกล่าวเข้ามาทำหาร์มเลี้ยงไก่โดยขณะนี้ได้เริ่มปล่อยเลี้ยงแล้วกว่า 5 แสนตัว ทำให้ชาวบ้านเริ่มเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็น นำเสีย และมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคไข้หวัดนก หรือเชื้อ H5N1 และเชื้อ H5N8
ทั้งนี้ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2555 และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลรางบัว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2552 ประกอบพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 กำหนดไว้ชัดเจนว่า “สถานที่เลี้ยงสัตวต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านหรือแหล่งชุมชนในรัศมี 1,500 เมตร เป็นจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของครัวเรือน และต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญต่อประชาชน หรือแหล่งชุมชนใกล้เคียง” แต่ปรากฏว่า นายก อบต.กลับอนุญาตให้กลุ่มนายทุนได้ใบอนุญาตการทำฟาร์มเลี้ยงไก่ได้ถึง 2 ราย จึงถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยชัดแจ้ง
ด้วยเหตุดังกล่าว ชาวตำบลรางบัวหลายหมู่บ้าน รวมทั้งผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จึงรวมตัวกันเดินทางมายื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองเพชรบุรี เพื่อยื่นฟ้องนายก อบต.รางบัว ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เพื่อขอให้ศาลสั่งระงับและเพิกถอนฟาร์มเลี้ยงไก่ดังกล่าวต่อไป นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

ภาพจาก สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

Loading...
Loading...
ราชบุรีมีดีดอทคอม จัดทำขึ้นเพื่อรวมเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี
rbmeedee@gmail.com
เริ่มต้นใช้งาน 1 กรกฎาคม 2562